CHRZEST ŚWIĘTY

II sobota i IV niedziela miesiąca – na Mszy świętej o godzinie 18:00 i o godzinie 12:00.

Nauka dla rodziców i chrzestnych będzie w środy przed chrztem o g. 19.15.

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Akt urodzenia dziecka (odpis)

 • Wyciąg z aktu kościelnego rodziców

 • Dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko)

 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

BIERZMOWANIE

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Metryka Chrztu świętego

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji.

 • W przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej 

I KOMUNIA ŚWIĘTA

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Metryka Chrztu świętego dziecka.

MAŁŻEŃSTWO 

POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • Metryki Chrztu Świętego
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwa Bierzmowania
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej 
 1. Wszystkie niezbędne informacje narzeczeni znajdą na stronach:

www.dr.archpoznan.pl - zapisy na katechezy i poradnię w Poznaniu

www.narzeczeni.archpoznan.pl - zapisy na katechezy i poradnię poza Poznaniem

 1. W całej Archidiecezji Poznańskiej zdalna forma odbywania katechez i poradni nie jest akceptowana.
 2. W Archidiecezji Poznańskiej obowiązują zielone zaświadczenia o odbyciu katechez i poradni.
 3. Na terenie Poznania funkcjonują Centra Rodziny, w których Duszpasterstwo Rodzin organizuje przygotowanie narzeczonych do ślubu. Osoby pracujące w centrach mają podpisane umowy z Archidiecezją Poznańską, a narzeczeni zapisują się na katechezy i poradnię wyłącznie poprzez stronę www.narzeczeni.archpoznan.pl
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno-prawne (ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Ze względu na dużą ilość ślubów oraz z powodu tego, że pozostałem w parafii sam jako jedyny kapłan, dlatego WSZYSTKIE ŚLUBY SPOZA GRANOWA PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE WE WŁASNYCH PARAFIACH.

Tzn., że wszystkie sprawy formalne (rozmowy duszpastersko-kanoniczne tzw. protokół przedmałżeński, zapowiedzi) narzeczeni przeprowadzają w parafii zamieszkania Pani Młodej lub Pana Młodego. Na ich podstawie właściwy proboszcz wydaje licencję do Granowa, która dopiero pozwala na udzielenie ślubu w Granowie. Proszę poprosić o to własnego księdza proboszcza odwołując się do Jego dobrej woli (patrz cyt.: Niezależnie od powyższego, proboszcz miejsca zamieszkania nupturientów może podjąć się przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych i przygotowania ich do zawarcia małżeństwa.) Pytania o listę dokumentów proszę kierować do proboszczy waszego zamieszkania i uzgodnić z nimi terminy przeprowadzania rozmów kanonicznych.

Z dekretu ogólnego o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego

 1. Zasadą jest, iż badanie kanoniczne narzeczonych przeprowadza się w parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, czyli zasadniczo w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt (…)
 2. Za regułę należy uznać zawarcie małżeństwa w parafii jednego z nupturientów. Przemawiają za tym głębokie racje duszpasterskie, w myśl których własna parafia jest – po rodzinie – podstawową wspólnotą Kościoła oraz pierwszą szkołą wiary, modlitwy i życia sakramentalnego. (…)
 3. Jeśli narzeczeni mają słuszne powody, by zawrzeć małżeństwo w parafii innej niż parafia ich stałego lub tymczasowego zamieszkania albo miesięcznego pobytu, winni uzyskać zezwolenie własnego proboszcza lub ordynariusza miejsca. Takiego zezwolenia nie powinno się im odmawiać bez poważnej przyczyny, ani uzależniać wydania go od spełnienia wymagań, których nie przewiduje prawo kanoniczne. Po udzieleniu zezwolenia obowiązek przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych przechodzi na proboszcza parafii, w której małżeństwo ma być zawarte, chyba że będzie ono zawierane w kościele nieparafialnym (rektoralnym lub zakonnym) – w takim przypadku protokół przedmałżeński winien być sporządzony w parafii zamieszkania któregoś z nupturientów. Podobnie należy uczynić, jeśli dokonanie tego w parafii zawarcia małżeństwa byłoby dla nupturientów znacznie utrudnione (np. z powodu dużej odległości). Niezależnie od powyższego, proboszcz miejsca zamieszkania nupturientów może podjąć się przeprowadzenia badania kanonicznego narzeczonych i przygotowania ich do zawarcia małżeństwa.